Kontakt n.o.
Sociálna starostlivosť pre seniorov
Facebook

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia

Dňa 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý nahradil zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. V rámci nového zákona nastali výrazné zmeny v postupe administratívnych krokov pre prijatie klienta do Zariadenia pre seniorov (nový názov pre domov dôchodcov).

 1. Prvý krok: Klient podá žiadosť o odkázanosť na sociálnu službu v mieste svojho trvalého bydliska (mesto alebo obec). Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález, alebo prepúšťaciu správu z nemocnice nie staršiu ako 6 mesiacov. Na základe žiadosti mesto alebo obec urobí sociálny prieskum, zabezpečí lekársky posudok a v zákonnej lehote vydá rozhodnutie o sociálnej odkázanosti. V rozhodnutí určí stupeň odkázanosti /4-6/ v zmysle prílohy zákona 448/2008 a doporučí príslušnú sociálnu službu pre klienta.
 2. Druhý krok: Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti a nadobudnutí jeho právoplatnosti má klient(prijímateľ služby ) nárok vybrať si zariadenie, kde mu bude poskytovaná starostlivosť.
 3. Tretí krok: Klient osloví zariadenie so žiadosťou o umiestnenie , zariadenie poskytne všetke informácie o poskytovanej službe, prevádzkovom poriadku zariadenia a v prípade záujmu  uzavrie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom (zariadenie pre seniorov). Cena za služby bude kalkulovaná na základe rozhodnutia o odkázanosti a platného cenníka poskytovateľa.
II.

V zmysle takejto zmluvy Zariadenie pre seniorov Medzev a Šugov podľa zákona 448/2008 Z.z. poskytuje sociálnu službu:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona 448/2008
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Služby poskytované v Zariadení pre seniorov Medzev a Šugov:

 • všetky služby pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí
 • zabezpečenie záujmových a kultúrnych činností
III.

Zariadenie pre seniorov Medzev a Šugov na základe záujmu a voľných ubytovacích kapacít ponúka klientom možnosť krátkodobých pobytov /1-2 mesačné/.

V prípade že klient má záujem o tento krátkodobý pobyt, potrebuje:

 • vypísať žiadosť o umiestnenie
 • lekárske nálezy (nie staršie ako 3 mesiace)
 • výter z hrdla a recta
 • lieky, ktoré užíva v množstve na čas pobytu, pomôcky pre inkontinentných ak ich používa

Uzatvorí sa zmluva o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú. V takom prípade je klient v pozícii samoplatcu (bez príspevku mesta alebo obce). Cena za poskytované služby je od  27 € do 29 €/ na deň v závislosti na ubytovaní(1,2,3-lôžková izba)